Cercador de pous
Accedir
Nivells Piezomètrics
Accedir
Accedir
Àrea privada
Accedir
Què és la CUADLL?

¿Qué es la CUADLL?

La "Comunitat d'usuaris d'aigües de la vall baixa i del delta del riu Llobregat" (CUADLL) és una Corporació de Dret Públic emparada per la legislació d´Aigües vigent i tutelada per l´Agència Catalana de l´Aigua.

La CUADLL agrupa els usuaris, propietaris i regants que tenen dret a l´aprofitament d´aigües subterrànies, estant representades les activitats d’abastament, industrial, serveis i agrícola.

L´àmbit territorial de les seves competències correspon als aqüífers al•luvials i deltaics de la Vall Baixa i Delta del Llobregat delimitats al Decret 328/1988, d'11 d'octubre, és a dir, des de la confluència amb la Riera de Rubí (El Papiol) fins al mar, incloent-hi tot el Delta. L’abast de la superfície és d’uns 120 km2

Objectius de la CUADLL


 • Resoldre els problemes derivats de la sobreexplotació, la contaminació i la intrusió marina en les aigües subterrànies compreses en el territori de la Comunitat, amb actuacions encaminades a la utilització racional dels recursos, a evitar la seva contaminació i a promoure la recàrrega artificial dels aqüífers.
 • Evitar i, si s’escau, resoldre les qüestions o litigis entre els usuaris.
 • Gestionar directament els interessos comuns de l’aprofitament de les aigües i la seva policia.
 • Informar, a iniciativa pròpia, a petició de l’Organisme de Conca o d’altres Òrgans i Ens de l’Administració Autonòmica, Central o Local, en els Expedients que afectin a les aigües concedides, en els d’obra o en els referents a sol•licitud de noves concessions.
 • Proposar a l’Administració, a instàncies d’aquesta o per iniciativa pròpia, les mesures que estimi oportunes en relació amb el seu àmbit de competència.
 • Gestionar els serveis que hi delegui l’Administració.
 • Potenciar entre els usuaris la implantació de nous mecanismes d’estalvi i racionalització de l’ús de l’aigua. Els diferents usuaris aplicaran aquests mecanismes en els seus processos industrials, en la millora de les xarxes o en l'optimització del reg.
 • Potenciar la reutilització de l’aigua regenerada per als usos que permeti la legislació d’aigües i la normativa sanitària. Es potenciarà l’ús d’aquesta aigua regenerada per a consum urbà on sigui possible i aconsellable. Així mateix s’afavorirà la tornada de l’aigua regenerada al medi natural, sempre que això no impliqui un deteriorament en l’estat qualitatiu de les aigües superficials i subterrànies.
 • Defensarà la necessitat de millorar la regeneració de les aigües residuals davant els estaments oficials pertinents, tant de les depurades situades dins el seu àmbit com les que aigües amunt puguin afectar la qualitat de les aigües subterrànies.


JUNTA GENERAL: Constituïda per tots els usuaris. És l’òrgan sobirà. Li corresponen totes les funcions que no estiguin delegades específicament a cap altre òrgan de la Comunitat.

JUNTA DE GOVERN: La Junta de Govern, elegida per la Junta General, és l’encarregada de l’execució dels Estatuts, dels acords propis i dels adoptats per la Junta General.

JURAT: Correspon al Jurat conèixer les qüestions de fet que se suscitin entre els Usuaris de la Comunitat; imposarà als infractors dels Estatuts les sancions reglamentàries, i fixarà les indemnitzacions que s’hagin de satisfer als perjudicats i les obligacions que puguin derivar-se de la infracció.

COMISSIÓ TÈCNICA: És un òrgan assessor de la Junta de Govern i té encomanades les tasques següents:

  • Estudi, seguiment i avaluació dels paràmetres hidrogeològics, així com altres paràmetres d’interès.
  • Estudi, seguiment i avaluació de les diferents activitats susceptibles de provocar incidències, directa o indirectament, sobre les aigües subterrànies.
 • Formulació de les propostes tècniques pertinents d’acord amb les finalitats i objectius d’aquesta Comunitat.


DEPARTAMENT TÈCNIC: Format per personal nomenat i contractat per la Junta de Govern per a tal fi, estarà integrat dins la Comissió Tècnica per executar els estudis i formular les propostes concretes.

Comunitat d'Usuaris d'Aigües del Delta del Llobregat
Carrer de Pau Casals, 14-16 Local.
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Telèfon: 93 379 32 16 - Fax: 93 478 05 60