Cercador de pous
Accedir
Nivells Piezomètrics
Accedir
Accedir
Àrea privada
Accedir
Història

L'Ajuntament del Prat de Llobregat acordà en el Ple de 2 de maig de 1975 sol·licitar a l'Administració un "Règim Jurídic Especial" a fi de protegir les reserves hidrològiques del Delta del Llobregat, base del desenvolupament social i econòmic del municipi.

La "Resolució de la Direcció General d'Obres Hidràuliques de 16 de març de 1976" (BOE del 30 de març de 1976), adoptada en virtut d'aquest Acord municipal, aprovà la delimitació de l'àrea contigua del tram inferior del riu Llobregat, en la que qualsevol nou aprofitament “distreu o separa aigües públiques o privades del seu corrent natural” i que en l'àrea de la qual, la Comissaria d'Aigües del Pirineu Oriental hauria d'aplicar en tota la seva amplitud el que preveia l'antic Reglament de Policia d'Aigües en les seves lleres. La Comissaria d'Aigües fou la que recomanà la formació d'una Comunitat d'Usuaris d'Aigües Subterrànies.

Constituïda una Junta Gestora de la Comunitat d'Usuaris a la tardor de 1976, sota la tutela i el suport de l'esmentada Comissaria d'Aigües, s'inicià una llarga tramitació administrativa que portaria a l'aprovació dels Estatuts d'aquesta Comunitat d'Usuaris d'Aigües per l'Autoritat Hidràulica de l'Estat (OM. del 27 d'octubre de 1981).

Tot i que la primera Junta de la Comunitat d'Usuaris d'Aigües del Delta del riu Llobregat (CUADLL) es constituí oficialment el 9 de març de 1982, cal assenyalar que des de la tardor de l'any 1976 es treballava en la gestió dels aqüífers com si ja estigués legalitzada.

A partir de la promulgació de la nova Llei d'Aigües del 2 d'agost de 1985 s’ordena, es regula i es dóna contingut a les Comunitats d'Usuaris d'Aigües, a les que qualifica de Corporacions de Dret Públic, adscrites a l’Organisme de Conca.

La CUADLL va organitzar els dies 7 i 8 de febrer de 1986 unes Jornades, les primeres en tot l’Estat, sobre “Les Comunitats d’Usuaris i la nova Llei d’Aigües”.

 

Originàriament la nostra Comunitat tenia responsabilitat només sobre l'àmbit de l' àrea oriental del Delta, però des de l'11 d'octubre de 1988 s'ampliaren les competències sobre el territori, en tot el tram del riu des del Papiol a mar, abastant la Vall Baixa i tot el Delta.

 

L'any 2001, la Comunitat d'Usuaris d'Aigües del Delta del riu Llobregat (CUADLL), va signar un Conveni de col·laboració amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que actualment està en procés d'execució, i es considera un pas positiu per a la gestió eficaç del cicle de l’aigua. Aquest Conveni estableix la necessitat de recàrrega, l’inventari d’aprofitaments i el segellament dels pous pertinents i la creació d’una Comissió Paritària de Seguiment. Aquest Conveni ha estat renovat l’any 2004 incorporant-se el Departament de Medi Ambient i Habitatge.

 

foto1p

Signatura del Conveni entre l’ACA i la CUADLL


El dia 21 de març de 2002 l'Associació Catalana dels Amics de l'Aigua atorgà el “Premi de l'Aigua 2002” a la CUADLL com a reconeixement a la tasca desenvolupada al llarg dels seus 25 anys d’existència.

foto2p

 

Lliurament del Premi de l’Aigua 2002

En el marc de la celebració del vint-i-cinquè aniversari de la CUADLL s’organitzà un acte commemoratiu el dia 11 d'abril de 2002 al Teatre “Modern” d’El Prat de Llobregat on es va presentar el llibre "Els antics aprofitaments d'aigües subterrànies al Delta del Llobregat 1600-1900" del nostre Assessor Tècnic Josep Ferret i editat per la Comunitat. L’acte central d’aquest aniversari fou l’organització i celebració d’unes Jornades d’àmbit estatal .

 

.foto3p

 

Acte de celebració dels 25 anys de la CUADLL

 

En data de 21 de juny de 2002 l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) establí una moratòria de dos anys en la tramitació de sol·licituds d'autorització de noves extraccions per a qualsevol ús en l’àmbit de la CUADLL. En contrapartida l'ACA estableix els programes d'actuacions següents:

    • Inventari i segellament de pous abandonats.

    • Neteja de llots i adequació de la llera actual del riu Llobregat entre Martorell i Cornellà.

    • Implantació de basses de recàrrega.

    • Implantació de barreres hidràuliques contra la intrusió marina.

 

Des del 2002 i fins el 2013 la Comunitat d'Usuaris és Sòcia Corporativa de l'Associació Internacional d'Hidrogeòlegs (AIH).

 

La CUADLL és membre fundador de l’Associació Catalana d’Usuaris d’Aigües Subterrànies fundada l’any 1995 i aquesta alhora, ho és de l’Associació Espanyola d’Usuaris d’Aigües Subterrànies (AEUAS) constituïda l’any 2000.

 

 

Logo nuevo AEUASAssociacioCatalana

 

 

Del 2003 al 2005 es va portar a terme un Conveni específic de col·laboració amb el “Instituto Geológico y Minero de España” (IGME) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per a la investigació i desenvolupament d’una eina informàtica que modelitzi en tres dimensions la intrusió salina dels aqüífers costaners, per tal d'augmentar el coneixement hidrogeològic del Delta del Llobregat

 

Els dies 8, 9 i 10 de maig de 2003 amb motiu de la celebració dels 25 anys de la CUADLL es van celebrar, juntament amb l’AEUAS, les Jornades “Les Comunitats d’Usuaris d’aigües subterrànies i el marc normatiu actual”.

 

Des del 20 de juny de 2003 la Comunitat d’Usuaris d’Aigües del Delta del Llobregat firmà un Conveni amb la Comunitat d’Usuaris de la Cubeta de Sant Andreu de la Barca per tal d’establir un marc de col·laboració tècnica, el qual s’ha anat renovant per períodes biennals.

 

 

LOGO_CUACSA

 

 

La Fundació AGBAR i la CUADLL van treballar conjuntament entre 2005 i 2010 a través de dos Convenis de col·laboració per a la realització d’un inventari dels elements patrimonials vinculats als usos de l’aigua.

 

El 10 d’octubre de 2006 la CUADLL, amb motiu dels seus 30 anys, va organitzar unes Jornades sobre “Les Comunitats d’Usuaris d’Aigües i el nou escenari legal”.

 

La Comunitat va col·laborar estretament amb l’Agència Catalana de l’Aigua des de 2006 fins el 2012 en el seguiment de l’impacte hidrogeològic que provocaven les diferents obres incloses en el Pla Delta: la Línia 9 del Metro, l’ampliació del Port de Barcelona, el Tren d’Alta Velocitat i l’ampliació de l’Aeroport.

 

 

 

Plànol del projecte de basses de recàrrega de Santa Coloma de Cervelló

 

El 3 de maig de 2007, en el decurs dels actes de cloenda dels 50 anys d’Amics d’El Prat es va fer lliurament dels Premis de Reconeixement a tota una trajectòria en diverses categories i temàtiques. Un d’aquest Premis, el Premi “Joan Farrés i Serra” en reconeixement a les activitats relacionades amb l’agricultura, el comerç, la indústria i la innovació, li va ser lliurat a la CUADLL.

 

 

Premi reconeixement (I)

 

Lliurament del premi d’Amics del Prat a la CUADLL

 

 

 

L’any 2007 La CUADLL juntament amb l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus, la Societat General d’Aigües de Barcelona i el Departament de Medi Ambient i Habitatge van firmar un conveni de col·laboració per a l’execució, finançament i operació de la recàrrega al Baix Llobregat.

 

Els dies 30 i 31 d’octubre de 2008 la CUADLL juntament amb l’AEUAS va organitzar unes Jornades sobre “La gestió de les crisis hídriques: els usuaris i l’administració enfront la sequera”, tema d’actualitat en aquell moment i amb gran èxit d’assistència.

 

La Comunitat d’Usuaris treballa amb centres d’investigació com la UPC i el CETaqua per a projectes de Recerca i Desenvolupament. Ha col·laborat en projectes europeus relacionats amb la recàrrega d’aqüífers mitjançant llits orgànics ENSAT (2010-2012) i amb l’anàlisi de l’impacte del canvi global aplicat a la conca del Llobregat WATERCHANGE (2009-2012).

 

Vistal de riu Llobregat

 

Vista del riu LlobregatAixí mateix també dedica part dels seus treballs a projectes de cooperació per al desenvolupament, per exemple contribuint a la creació d’una Comunitat d’usuaris a Figuig (Marroc).

 

A partir de 2009, la nostra Comunitat d’Usuaris assessora tècnicament a la Comunitat d’Usuaris de la Cubeta d’Abrera, i, des de 2011 assessora a la Junta Central d’Usuaris de l’Aqüífer Carme- Capellades. Així és com s’ha aconseguit que les quatre Comunitats gaudeixin d’un assessorament tècnic comú aprofitant Know how i generant sinèrgies.

 

Logo_Abrera

10anysJCUACC

 

 

Al llarg d'aquests anys, la Comunitat d'Usuaris d'Aigües del Delta del riu Llobregat ha controlat l'evolució de diferents paràmetres dels aqüífers i ha perseguit la seva preservació per tal de resoldre els problemes derivats del desequilibri entre l'explotació i la recàrrega. També ha proposat a l'Administració les mesures que dins de les seves competències ha cregut oportunes. Aquestes propostes han estat defensades enfront de tots els organismes competents, entrevistant-se amb els màxims responsables de les diferents institucions i presentant nombrosos informes i estudis elaborats pel Departament Tècnic de la Comunitat.

 

Finalment, la CUADLL també ha col·laborat i impulsat l’edició de diversos llibres i mapes relacionats amb les aigües subterrànies del Baix Llobregat.

Comunitat d'Usuaris d'Aigües del Delta del Llobregat
Carrer de Pau Casals, 14-16 Local.
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Telèfon: 93 379 32 16 - Fax: 93 478 05 60