A través d’aquesta secció es dona a conèixer la informació relativa als contractes que tramiti la CUADLL o els projectes en els quals participi: anuncis de licitacions, plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques i anuncis d’adjudicacions.