Condicions d’ús

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSS-CE), la Comunitat d’Usuaris d’Aigües de la Vall Baixa del Delta del Llobregat (en endavant, i tal com s’abreuja, CUADLL) informa que és titular del lloc web www.cuadll.org. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada llei, la CUADLL informa de les dades següents:

La titular d’aquest lloc web és la CUADLL, amb NIF: V-58994997 i domicili social a l’avinguda de la Verge de Montserrat, 133. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@cuadll.org.

Usuari i règim de responsabilitats

El fet de navegar pel lloc web de la CUADLL o d’accedir-hi i fer-ne ús confereix la condició d’usuari, per la qual cosa s’han d’acceptar, a partir del moment en què s’hi ha navegat, totes les condicions d’ús que s’estableixen en aquest document, sense perjudici que s’apliqui la normativa d’obligat compliment legal corresponent segons el cas.

El lloc web de la CUADLL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estén a:

  • La veracitat i licitud de les informacions que l’usuari aporti en els formularis que la CUADLL estengui per accedir a determinats continguts o serveis que ofereix el web.
  • L’ús de la informació, els serveis i les dades de la CUADLL contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o de qualsevol altra manera que pugui lesionar els drets de terceres persones o el mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitats

La CUADLL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir mitjançant els enllaços que hi ha al seu lloc web i declara que en cap cas examinarà o exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc no garanteix la disponibilitat tècnica, l’exactitud, la veracitat, la validesa o la legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir mitjançant els enllaços.

La CUADLL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar als usuaris del seu lloc web qualsevol dany que es pogués derivar del fet de navegar-hi. En conseqüència, la CUADLL no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que l’usuari pogués patir pel fet de navegar per Internet.

Modificacions

La CUADLL es reserva el dret a efectuar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu web. Tant pel que fa als continguts com a les condicions d’ús. Aquestes modificacions les podrà dur a terme per mitjà del seu lloc web de qualsevol manera admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què estiguin publicades i fins que no n’hi hagi unes altres de posteriors que les modifiquin vàlidament.

Protecció de dades

De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades s’incorporaran al sistema de tractament de titularitat de la CUADLL -amb CIF V-58994997 i domicili social a l’avinguda de la Verge de Montserrat, 133- amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment de la normativa vigent, la CUADLL l’informa que les dades es conservaran durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

La CUADLL l’informa que tractarà les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per tot això que la CUADLL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè se suprimeixin o es rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades, podrà exercir els drets d’accedir a les seves dades de caràcter personal, de rectificar-les, limitar-ne el tractament, suprimir-les, portar-les i oposar-se al seu tractament, així com d’oposar-se al consentiment prestat per tractar-les, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@cuadll.org.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Propietat intel·lectual i industrial

La CUADLL, per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements que conté (a títol enunciatiu: imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, i altres). Tots aquests elements són, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i hi serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets estan reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queda expressament prohibit reproduir, distribuir i comunicar públicament -inclosa la modalitat de posar a disposició- la totalitat o una part dels continguts d’aquest web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de la CUADLL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial, de titularitat de la CUADLL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i guardar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat.

L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de la CUADLL.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

La CUADLL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i dels seus continguts, o per l’incompliment d’aquestes condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia, les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això.