¿Què es la CUADLL?

La Comunitat d'Usuaris d'Aigües de la Vall Baixa i Delta del Llobregat (CUADLL) és una corporació de dret públic adscrita a l’Agència Catalana de l’Aigua, subjecta en el seu funcionament al que estableix la normativa d’aigües i els seus propis instruments reguladors (estatuts i reglaments).

L’àmbit territorial de la CUADLL és l’àrea que correspon a la delimitació dels aqüífers de la Vall Baixa i Delta del Llobregat, establerta a l’Annex I.2 del Decret 328/1988, d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen les normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació al diversos aqüífers de Catalunya.

Els termes municipals inclosos en el seu l’àmbit territorial són El Prat de Llobregat en la seva totalitat i, parcialment, Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Gavà, Castelldefels, Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei i El Papiol. L’abast de la superfície és d’uns 120 km2.

Són membres de la CUADLL i en formaran part tots els usuaris amb dret a l’aprofitament d’aigües subterrànies, les captacions dels quals estiguin situades dins l’àrea territorial esmentada. Estant representats, principalment, els usos d’abastament, industrial i agrícola.




Objectius de la CUADLL

 • Vetllar per a la millora quantitativa i qualitativa de les aigües subterrànies de l’aqüífer. I si correspon, resoldre els problemes derivats de la sobreexplotació, la contaminació i la intrusió marina de les aigües subterrànies compreses en el territori de la Comunitat, amb actuacions encaminades a la utilització racional dels recursos, a evitar la seva contaminació i a promoure la recàrrega artificial dels aqüífers.

 • Evitar i, en cas de produir-se, resoldre les qüestions o litigis entre els usuaris, en el marc de les seves competències.

 • Gestionar directament els interessos comuns de l’aprofitament de les aigües i la seva policia.

 • Informar per pròpia iniciativa, a petició de l’Organisme de Conca o d’altres òrgans i ens de l’Administració en els expedients que afectin a les aigües concedides, en els d’obra i en els referents a sol·licituds de noves concessions.

 • Proposar a l’Administració, a instàncies d’aquesta o per iniciativa pròpia, les mesures que estimi oportunes en relació al seu àmbit de competències.

 • Gestionar els serveis que li delegui l’Administració.

 • Potenciar entre els usuaris la implantació de nous mecanismes d’estalvi i racionalització de l’ús de l’aigua. Els diferents usuaris aplicaran aquests mecanismes en els seus processos industrials, en la millora de les xarxes o en l'optimització del reg.

 • Potenciar la reutilització de l’aigua regenerada per als usos que permeti la legislació d’aplicació. Es potenciarà l’ús d’aquesta aigua regenerada per a consum urbà on sigui possible i aconsellable. Així mateix, s’afavorirà la tornada de l’aigua regenerada al medi natural, sempre que això no impliqui un deteriorament directe o indirecte de l’estat qualitatiu de les aigües subterrànies.

 • Defensar la necessitat de millorar el cicle integral de l’aigua, en tant en quan aquest pugui acabar afectant a les aigües subterrànies de l’àmbit de la CUADLL.

 • Promoure i participar, si s’escau, en estudis i projectes de recerca, desenvolupament o innovació que, relacionats amb les aigües subterrànies del seu àmbit territorial i competencial, li resultin d’interès.

 • L’exercici de qualsevol altre funció i competència que li vingui atribuïda legalment o reglamentàriament.



Òrgans




Junta General
: La Junta General és l’òrgan sobirà, es troben representats i en formen part tots els usuaris. Li corresponen, a més de les que li són pròpies, totes les funcions que no estiguin delegades o atribuïdes específicament a cap altre òrgan de la Comunitat.

Junta Govern: La Junta de Govern, elegida per la Junta General, és l’òrgan executiu. La seva composició, competències i funcionament venen regulats pels Estatuts i Reglaments de la CUADLL i la normativa d’aigües. És l’encarregada de l’execució dels seus propis acords i dels adoptats per la Junta General.

Jurat: Format per usuaris triats per la Junta General, li correspon conèixer i actuar en les qüestions de fet que se suscitin entre els usuaris de la Comunitat en l'àmbit del seus Estatuts i Reglaments i imposar als infractors les sancions reglamentàries pertinents, així com fixar les indemnitzacions que s’hagin de satisfer als perjudicats i les obligacions de fer que puguin derivar-se de la infracció. Les seves decisions seran executives.